เรียนรู้สภาพอากาศและศาสนา ศิลปวัฒนธรรมเนปาล

Nepal-15ในบรรดาของนักท่องเที่ยวที่แสวงหาสถานที่สวยงามนั้น หนึ่งในนั้นก็จะมีกลุ่มของนักประวัติศาสตร์หรือผู้ที่สนใจศึกษาความเป็นมา วิถีชีวิตของชาวเนปาลรวมอยู่ด้วย  หลายครั้งหลายหนที่เราจะเห็นนักท่องเที่ยวแบ็คแพ็กเดินทางมุ่งหน้าไปตามหมู่บ้านเล็กแทนที่จะท่องเที่ยวหรูหราในเมืองใหญ่ เพราะพวกเขาต้องการศึกษาเนื้อแท้ในแง่ของชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเนปาล   เราชาวทัวร์เนปาลเลยขอเล่าแบบย่อๆให้คุณพอเข้าใจสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของพวกเขา

สภาพอากาศ

 สภาพอากาศในประเทศเนปาลแตกต่างไปตามลักษณะภูมิประเทศ ตั้งแต่ลักษณะภูมิอากาศเขตร้อนไปถึงแบบอาร์กติก ซึ่งขึ้นอยู่กับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ตัวอย่างเช่น เขตเตไรซึ่งอยู่ใต้เขตร้อนของประเทศมีสภาพอากาศแบบร้อนชื้น เขตพื้นที่ภาคกลางนั้นมีอากาศดีเกือบตลอดปีถึงแม้ช่วงกลางคืนของฤดูหนาวจะเย็นก็ตาม ส่วนในเขตภูเขาทางตอนเหนือที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเกิน 3,353 เมตร มีสภาพอากาศแบบเทือกเขาสูงที่มีอุณหภูมิค่อนข้างต่ำในฤดูหนาว

 ประเทศเนปาลมี 4 ฤดูได้แก่

 1. ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม) มีอากาศที่อบอุ่น  แต่ก็อาจจะมีฝนตกประปราย อุณหภูมิสูงสุด 30 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 7 องศาเซลเซียส

 2. ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม) มีอากาศอบอุ่นถึงร้อนแต่ก็มีพายุฝน ตามเทือกเขาจะเขียวชอุ่ม อุณหภูมิสูงสุด 29 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 19 องศาเซลเซียส

 3. ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน) มีอากาศอบอุ่นและเย็นในบางเวลา ท้องฟ้าแจ่มใสเหมาะกับการเดินเขาเป็นอย่างยิ่ง อุณหภูมิสูงสุด 28 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 7 องศาเซลเซียส

 4. ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) มีอากาศเย็นจัดตอนกลางคืนและรุ่งเช้า และมีหมอกหนา ยกเว้นในช่วงที่มีแสงจากดวงอาทิตย์อากาศจะอบอุ่น อุณหภูมิสูงสุด 19 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 2 องศาเซลเซียส

 ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

 ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักในประเทศเนปาล โดยมีชาวเนปาลที่นับถือศาสนาฮินดู 80.6% และศาสนาพุทธ (นิกายมหายาน) 10.7% ศาสนาทั้งสองมีความเกี่ยวพันกันเนื่องจากความเคารพนับถือที่ชาวเนปาลมีต่อเทพต่างๆ และการเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆที่เหมือนกันของทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ นอกจากนี้ชาวเนปาลยังนับถือศาสนาอิสลาม 4.2% Kirant 3.6% และอีก 0.9% นับถือศาสนาอื่นๆ

 สถาปัตยกรรมที่งดงามและตกแต่งเจดีย์รูปแบบเนปาลที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ทำจากทองเหลืองและหินที่สวยงาม วัดและสถูปได้รับการสร้างจากงานแกะสลักไม้ งานช่างเหล็กและงานปั้นหิน ลักษณะเด่นเหล่านี้ทำให้ประเทศเนปาลมีภาพลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่และวิจิตรงดงาม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อของชาวเนปาลในแต่ละท้องถิ่นนั้นมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ เช่น บริเวณที่ติดกับจีนด้านทิเบตก็จะคล้ายชาวทิเบต พวกที่อยู่ติดกับอินเดียก็จะคล้ายชาวอินเดีย เป็นต้น