ทัวร์ภูฏาน ชมสถานที่สำคัญน่าสนใจ

ภูฏานสวรรค์บนดินที่ยังคงความสวยงามของธรรมชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะรัฐบาลของภูฏานนั้นเน้นความสำคัญในเรื่องของสถาปัตยกรรมมากครับ เน้นหนักในเรื่องการดำรงหรืออนุรักษ์ไว้ให้เหมือนเดิมดังอดีตมากที่สุด ดังนั้นเมื่อบ้านเรือนที่สร้างใหม่นั้นอนุญาติให้ใช้วัสดุอะไรก็ได้ แต่ต้องยังคงไว้ซึ่งสไตล์บ้านแบบภูฏานครับ ดังนั้นจึงไม่เห็นบ้านสไตล์ยุโรปให้เห็นภูฏานเลยครับ ทาชิโชซอง สัญลักษณ์แห่งทิมพู ถือเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญของเมืองทิมพูครับ โดยเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่มีสถาปัตยกรรมแบบภูฏานที่สวยงาม โดยเป็ฯท่ำทการของรัฐบาลและคณะกรรมการบริหารปกครองเมืองทิมพู โดยหอกลางที่เป็นส่วนในสูงสามชั้นนั้นเอาไว้ประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาด้วยครับ วัดนันนารีแห่งทาคิน เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เพื่อประดาฐานคุรุกังคุง เกนปู ซึ่งเป็นพระลามะชั้นสูงครับผม โดยทานเป้นผู้สร้างสะพานเหล็กหลายแห่งเอาไว้ที่ภูฏาน ถือเป็นพระวิศวรที่สร้างวัดและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการคมนาคมให้กับภูฏานในอดีต วัดแห่งนี้นั้นยังเป็นที่อยู่ของ ทาคิน สัตว์ประจำชาติภูฏานและมีที่ภูฏานแห่งเดียวในโลกอีกด้วยครับ ซึ่งหากมาทัวร์ภูฏานแล้วจะต้องมาดูเจ้าตัวทาคินด้วยครับผม วังดีซอง เป็นวังที่อยู่บนภูเขา สถาปัตยกรรมของวังนั้นเป็นเอกลักษณ์ของภูฏานแท้ ๆ เลยครับ ที่เน้นความเรียบง่ายแต่คงความสวยงามไว้ด้วยศิลปะจิตกรรมฝาผนังโดยวังนี้อยู่ระหว่างแม่น้ำปูนาคาและแม่นั้งดังครับ มีสะพานเหล็กเชื่อมทอดไปที่เมืองซอง